RHETORICH ANVÄNDARVILLKOR

 

1.    ALLMÄNT


MySpeaker Rhetorich är en teknik som utvecklats av MySpeaker Oy (FO-nummer: 2907553-2) (”Rhetorich”) som är utformad för att leverera bättre resultat i muntlig kommunikation med hjälp av AI-teknik och coacher i världsklass (”tjänsten”).

Dessa användarvillkor (”villkor”) gäller användarens (”användaren”) tillgång till och användning av tjänsten. Dessa villkor gäller från och med det datum då användaren först godkänner dem genom ett online klickavtal.

En organisation eller annan tredje part som i dessa villkor kallas ”kund” har inbjudit eller auktoriserad användaren att få tillgång till tjänsten. Kunden, t.ex. användarens arbetsgivare, har separat godkänt Rhetorichs kundvillkor eller ingått ett skriftligt avtal med Rhetorich (”avtal”). När användaren skickar innehåll eller information till tjänsten, t.ex. videor (”kundmaterial”), bekräftar och godkänner användaren att kundmaterialet ägs av kunden och används av Rhetorich för att vidareutveckla den underliggande AI-tekniken i tjänsten.

Användaren godkänner att tjänsten alltid tillhandahålls i enlighet med de standardfunktioner som Rhetorich vid den tidpunkten gör allmänt tillgängliga för tjänstens användare, och att Rhetorich enligt gottfinnande kan göra ändringar eller modifieringar (inklusive tillägg och strykningar) av alla funktioner och funktioner samt utseende och känsla hos tjänsten.

 

2.    TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN


Under avtalets giltighetstid ger Rhetorich användaren rätt att få tillgång till tjänsten i enlighet med villkoren och under förutsättning att kunden betalar de avgifter som överenskommits i avtalet. Användarens rätt är begränsad, icke exklusiv och icke överförbar (förutom vad som tillåts nedan) tillgång till att använda tjänsten för användarens personliga och icke-kommersiella ändamål.

Den tillgång som tillerkänns den ovannämnda användaren tillåter dock inte användaren att: a) använda tjänsten för något annat kommersiellt eller icke-kommersiellt ändamål än vad Rhetorich anger vid den tidpunkten, b) ändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, sälja vidare, distribuera eller skapa bearbetningar baserade på tjänsten och/eller relaterade filer eller någon del av dessa (utom i den begränsade utsträckning som tillåts enligt bindande tillämplig lag), eller använda tjänsten för att tillhandahålla tjänster till eller tillåta att tjänsten används av tredje part; och/eller c) använda dokumentationen för tjänsten i något annat ändamål än för att stödja användarens användning av tjänsten eller för användarens personliga instruktion eller ändamål med rimlig anknytning därtill. Användaren skall följa alla godtagbara användningspolicyer för tjänsten som vid den tidpunkten är tillgängliga.

Rhetorich och/eller dess licensgivare äger alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till tjänsten (inklusive dess utseende och känsla) och tillhörande handböcker och annan dokumentation, och alla efterföljande ändringar, modifieringar, förbättringar, uppdateringar och uppgraderingar som görs i dessa, som tillhandahålls eller görs tillgängliga för användaren i enlighet med dessa villkor och i tjänsten.

Användaren förstår och accepterar att inga rättigheter eller licenser tillerkänns, överförs eller överlåts till användaren enligt dessa villkor, förutom den begränsade rätten att använda tjänsten. Rhetorich och/eller dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns användaren härunder.

Rhetorich har rätt att avbryta eller säga upp användarens tillgång till tjänsten på grund av kundens eller användarens underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som anges i avtalet och i dessa villkor. Vid uppsägning eller upphörande av avtalet kommer användaren inte längre kunna använda av eller få tillgång till tjänsten eller kundmaterial som laddats upp i tjänsten. Alla rättigheter som användaren tillerkänns enligt dessa villkor upphör.

 

3.    ANVÄNDNING av tjänsten


Första gången användaren besöker tjänsten ombeds användaren att lämna de uppgifter som krävs för att slutföra initieringen av tjänsten. Användaren är ansvarig för att skydda alla användarens identifierare, lösenord och användarnamn relaterade till tjänsten. Användaren är ansvarig för all användning av tjänsten som sker med användarens identifierare, lösenord eller användarnamn, oavsett användarens identitet. Användaren skall omedelbart meddela Rhetorich om det finns anledning att förmoda att användarens identifierare, lösenord eller användarnamn har blivit åtkomna av en obehörig tredje part. Användaren är befriad från användarens ansvar för obehörig användning av tjänsten efter att användaren har meddelat Rhetorich såsom anges ovan.

Användaren är ansvarig för att skaffa och upprätthålla alla nödvändiga konton, operativsystem, enheter, program och dataanslutningar som krävs för att användaren ska kunna använda tjänsten. Rhetorich samtycker till att informera om de allmänna kraven för det föregående, och även om dessa ändras vid något tillfälle. Användaren accepterar att Rhetorich inte är skyldig att tillhandahålla tjänsten på plattformar eller system som inte stöds av Rhetorich vid den tidpunkten.

 

4.    Fel och utgåvor


Rhetorich strävar efter att säkerställa att tjänsten fungerar väsentlig i enlighet med den medföljande dokumentationen (förutsatt att tjänsten används korrekt för de ändamål för vilka den utformades och i enlighet med dessa villkor) och att dokumentationen beskriver tjänstens och den underliggande programvarans funktion korrekt i alla väsentliga avseenden.

Rhetorich sträver efter att inom rimlig tid rätta till eventuella fel eller brister i tjänsten som man blir medveten om, antingen genom att själv ha upptäckt dem eller efter att ha blivit informerad om ett fel eller en brist av användare av tjänsten. Användaren samtycker dock till att rättelse av fel eller brister alltid sker efter Rhetorichs gottfinnande och att alla fel eller funktionsfel i tjänsten (särskilt sådana som inte väsentligt påverkar användningen av tjänsten) kanske inte kommer att rättas till.

Förutom underhållsattester kan Rhetorich efter eget gottfinnande tillhandahålla andra uppdateringar eller uppgraderingar av tjänsten, t.ex. nya versioner och andra utgåvor  och förbättringar.

Rhetorich är inte ansvarig för eventuella fel eller brister i tjänsten, eller relaterade förluster, skador eller kostnader, som orsakas av fel eller brister i tredje parts system, programvara, tillämpningar eller databaser som används för att tillhandahålla tjänsten.

 

5.    Skydd av personlig integritet och personuppgifter


Rhetorichs integritetspolicy som finns tillgänglig på [länk] (”Integritetspolicy”) gäller användarens användning av tjänsten. Användaren erkänner och samtycker till att genom att använda tjänsten samlar Rhetorich in och använder användarens personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

 

6.    Ansvarsbegränsning


Rhetorichs ansvar är begränsat och uteslutet i så stor utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Rhetorich ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår till följd av eller i samband med användningen av tjänsten enligt dessa villkor.

 

7.    Ändringar


Rhetorich kan när som helst revidera dessa villkor och sådana reviderade villkor ska gälla från och med det datum som meddelats av Rhetorich i samband med revideringen. Vanligtvis distribueras de reviderade villkoren tillsammans med en ny version av tjänsten och villkoren blir tillämpliga när användaren börjar använda den versionen.

Rhetorich har rätt att överföra alla utestående konton till en tredje part genom ett skriftligt meddelande till användaren.

 

8.    Tillämplig lag och tvistlösning
 

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lagar, med undantag för dess lagvalsregler. Tvister som uppstår på grund av dessa villkor ska lösas av behöriga domstolar i Finland.

Rhetorich är en tjänst som främst är avsedd att användas av företag och organisationer. Om användaren får tillgång till tjänsten som konsument kan användaren inte berövas de rättigheter som användaren har enligt de tvingande konsumentskyddslagarna i konsumentens hemvistland. Som konsument kan användaren väcka talan vid den behöriga domstolen i sitt hemvistland. Om konsumenten är bosatt i EU kan konsumenten och Rhetoric också använda ODR-plattformen som förvaltas av Europeiska kommissionen för att lösa tvister. Plattformen finns på www.ec.europa.eu/odr. Konsumenten kan också hänskjuta en tvist till konsumenttvistenämnden eller någon annan motsvarande utomrättslig instans i sitt hemvistland (t.ex. den finska konsumenttvistenämnden, genom att först kontakta konsumentrådgivningen www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).