RHETORICHIN SOPIMUSEHDOT KÄYTTÄJÄLLE

1.    Yleiset

MySpeaker Rhetorich on MySpeaker Oy:n (Y-tunnus: 2907553-2) kehittämä teknologia, joka on suunniteltu tuottamaan entistä parempia sanallisia viestintätuloksia tekoälyteknologiaa ja maailmanluokan valmentajia hyödyntäen (”palvelu”).

Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat käyttäjän (”Käyttäjä”) pääsyä Palveluun ja sen käyttöä. Nämä ehdot ovat voimassa alkaen siitä päivästä, jona käyttäjä hyväksyy ne ensimmäisen kerran verkkopalvelussa asianmukaisia valintoja napsauttamalla.

Organisaatio tai muu kolmas osapuoli, johon näissä ehdoissa viitataan termillä ”Asiakas” sen kaikissa taivutusmuodoissa, on kutsunut tai valtuuttanut Käyttäjän käyttämään Palvelua. Asiakas, kuten Käyttäjän työnantaja, on erikseen hyväksynyt Rhetorichin asiakasehdot tai tehnyt kirjallisen sopimuksen Rhetorichin kanssa (”Sopimus”). Kun Käyttäjä lähettää Palveluun sisältöä tai tietoja, kuten videoita (”Asiakasaineisto”), Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että Asiakasaineisto on Asiakkaan omistuksessa ja Rhetorich käyttää sitä palvelun taustalla olevan tekoälyteknologian jatkokehitystyöhön.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelu tarjotaan aina Rhetorichin vakio-ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien mukaisesti ja että Rhetorich voi harkintansa mukaan tehdä muutoksia tai muokkauksia (mukaan lukien lisäykset ja poistot) Palvelun ominaisuuksiin ja toimintoihin sekä ulkoasuun ja käyttötuntumaan.

2.    Pääsy palveluun

Sopimuksen voimassaoloaikana Rhetorich myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua sopimusehtojen mukaisesti ja asiakkaan maksettua Sopimuksessa sovitut maksut. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua käyttäjän henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin on rajoitettu, ei-yksinomainen eikä sitä voi siirtää (lukuun ottamatta jäljempänä sallitulla tavalla).

Käyttäjälle edellä myönnetty käyttöoikeus ei kuitenkaan salli: a) käyttää Palvelua muihin kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kuin mitä Rhetorich on kulloinkin ilmoittanut; b) muuttaa, mukauttaa, kääntää kielen osalta, vuokrata, myydä, jaella tai luoda johdannaisteoksia Palvelun ja/tai siihen liittyvien tiedostojen tai niiden osien perusteella (lukuun ottamatta pakottavan sovellettavan lainsäädännön sallimassa rajoitetussa laajuudessa) tai käyttää Palvelua palvelun tarjoamiseen kolmansille osapuolille tai sen käytön sallimiseen kolmansille osapuolille; ja/tai c) käyttää Palveluun liittyvää dokumentaatiota muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun käytön tukemiseen tai Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjän tulee noudattaa Palvelun hyväksyttävää käyttöä koskevaa, kulloinkin voimassa olevaa käytäntöä.

Rhetorich ja/tai sen lisenssinmyöntäjät omistavat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit (mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet) Palveluun millä tahansa tavalla liittyen (mukaan lukien sen ulkoasu ja käyttötuntuma) edelleen mukaan lukien siihen liittyvät käyttöoppaat ja muu dokumentaatio sekä kaikki myöhemmät lisäykset, muutokset, parannukset, päivitykset ja ominaisuusparannukset, jotka on tehty tai asetettu Asiakkaan hyödynnettäviksi näissä Palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että käyttäjälle ei näiden sopimusehtojen nojalla myönnetä, siirretä tai luovuteta muita oikeuksia tai lisenssejä kuin palvelun rajoitetut käyttöoikeudet. Rhetorich ja/tai sen lisenssinmyöntäjät pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle tässä sopimuksessa.

Rhetorich on oikeutettu keskeyttämään tai lopettamaan Käyttäjän pääsyn Palveluun, jos Asiakas tai Käyttäjä ei ole noudattanut Sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa asetettuja velvoitteita. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen tai Sopimuksen päättyessä Käyttäjällä ei ole enää Palvelun tai siihen ladatun Asiakasaineiston käyttöoikeutta tai pääsyä niihin. Kaikki Käyttäjälle näiden sopimusehtojen nojalla myönnetyt oikeudet lakkaavat.

3.    Palvelun käyttö

Kun Käyttäjä käyttää Palvelua ensimmäisen kerran, Käyttäjää pyydetään antamaan tarvittavat tiedot, jotta Palvelu voidaan alustaa. Käyttäjä on vastuussa Palveluun liittyvien käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjänimien suojaamisesta. Käyttäjä vastaa kaikesta Palvelun sellaisesta käytöstä, joka tapahtuu Käyttäjän tunnisteilla, salasanoilla tai käyttäjätunnuksilla Käyttäjän henkilöllisyydestä riippumatta. Käyttäjän on ilmoitettava Rhetorichille viipymättä, jos on syytä uskoa, että luvaton kolmas osapuoli on käyttänyt Käyttäjän tunnisteita, salasanoja tai käyttäjänimiä. Käyttäjä vapautuu Palvelun luvattoman käytön seurausten vastuusta sen jälkeen, kun Käyttäjä on ilmoittanut asiasta Rhetorichille yllä kuvatulla tavalla.

Käyttäjä vastaa kaikkien Käyttäjän Palvelun käyttämiseen tarvitsemien tilien, käyttöjärjestelmien, laitteiden, sovellusten ja tiedonsiirtoyhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta. Rhetorich sitoutuu ilmoittamaan edellä mainittuja teknisiä osatekijöitä koskevat yleiset vaatimukset ja niiden mahdolliset muutokset. Käyttäjä hyväksyy, että Rhetorich ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua sellaisilla alustoilla tai järjestelmissä, joita Rhetorich ei sillä hetkellä tue.

4.    Virheet ja tuotejulkaisut

Rhetorich pyrkii varmistamaan, että Palvelu toimii olennaisesti oheisdokumentaationsa mukaisesti (edellyttäen, että Palvelua käytetään asianmukaisesti sellaisiin tarkoituksiin, joihin se on suunniteltu, ja näiden sopimusehtojen mukaisesti) ja että dokumentaatio kuvaa oikein Palvelun ja sen taustaohjelmiston toimintaa kaikilta olennaisilta osiltaan.

Rhetorich pyrkii korjaamaan kohtuullisessa ajassa Palvelun mahdolliset virheet tai viat, jotka Rhetorich saa tietoonsa joko siksi, että Rhetorich on itse huomannut vikoja tai virheitä, tai kun on saatu ilmoitus Palvelun käyttäjien huomaamasta viasta tai virheestä. Käyttäjä hyväksyy kuitenkin sen, että virheiden tai vikojen korjaaminen on aina Rhetorichin harkintavallassa ja että kaikkia Palvelussa olevia virheitä tai toimintahäiriöitä (erityisesti sellaisia, jotka eivät olennaisesti vaikuta Palvelun käyttöön) ei välttämättä korjata.

Ylläpitopäivitysten lisäksi Rhetorich voi oman harkintansa mukaan tarjota Palveluun myös muita päivityksiä tai parannuksia, kuten uusia versioita ja muita tuotejulkaisuja ja parannuksia.

Rhetorich ei vastaa Palvelussa olevista virheistä tai vioista tai niihin liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat Palvelun tuottamisessa käytettyjen kolmannen osapuolen järjestelmien, ohjelmistojen, sovellusten tai tietokantojen virheistä tai vioista.

5.    Yksityisyys ja tietosuoja

Rhetorichin tietosuojakäytäntöä, joka on julkaistu osoitteessa [link] (”Tietosuojakäytäntö”), sovelletaan Käyttäjän tapaan käyttää Palvelua. Käyttäjä hyväksyy sen, että Rhetorich kerää ja käyttää Palvelun kautta Käyttäjän henkilötietoja Tietosuojakäytännön mukaisesti.

6.    Vastuun rajoitus

Rhetorichin vastuu on rajoitettua, ja se suljetaan pois sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rhetorich ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä tai liittyvät siihen näiden ehtojen mukaisesti.

7.    Muutokset ja lisäykset

Rhetorich voi muuttaa näitä sopimusehtoja milloin tahansa, ja tällaisia muutettuja ehtoja sovelletaan siitä päivästä lukien, jona Rhetorich on ilmoittanut muutoksista. Yleensä muutetut käyttöehdot julkaistaan Palvelun uuden version kanssa, ja ne tulevat voimaan, kun Käyttäjä alkaa käyttää kyseistä tuotejulkaisua tai versiota.

Rhetorichilla on oikeus siirtää kaikki maksamatta olevat erät kolmannelle osapuolelle ilmoitettuaan siirrosta käyttäjälle kirjallisesti.

8.    Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta erillisiä lainvalintavaraumia. Näistä sopimusehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

Rhetorich on Palvelu, joka on tarkoitettu pääasiassa yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Jos Käyttäjä käyttää Palvelua kuluttajana, Käyttäjältä ei voida evätä hänen kotimaansa pakottavien kuluttajansuojalakien nojalla myönnettyjä oikeuksia. Kuluttajana Käyttäjä nostaa mahdollisen kanteen kotipaikkansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos kuluttajan kotipaikka on EU-alueella, kuluttaja ja Rhetorich voivat myös käyttää Euroopan komission hallinnoimaa verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR) erimielisyyksien ratkaisemiseen. Tämä foorumi löytyy osoitteesta www.ec.europa.eu/odr. Kuluttaja voi myös saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan kotipaikkansa tuomioistuimen ulkopuolisen laitoksen (kuten kuluttajariitalautakunnan) käsiteltäväksi ottamalla ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).