Muutoskyvykkyys on muuttuvan maailman menestystekijä!

Olemme viimeaikoina käyneet lukuisia keskusteluja asiakkaidemme sekä puhujiemme kanssa muutoskyvykkyydestä ja sen merkityksestä tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä. Muutoskyvykäs organisaatio koostuu kehitystä ja kasvua tukevista toimintatavoista sekä hyvinvoivista yksilöistä, joiden mielenhallinnan keinoista sekä jaksamisesta pidetään huolta samalla, kun heidän kyvykkyyksiään ja työelämän tärkeimpiä taitoja kehitetään jatkuvasti.

Kokosimme tähän uutiskirjeeseen puhujat ja valmentajat, jotka ovat auttaneet organisaatioita, tiimejä ja yksilöitä kasvamaan muutoskyvykkäämmiksi, toimimaan ketterämmin, selviämään kriiseistä sekä muutoksista kestävästi ja voimaan paremmin.

Inspiroivia lukuhetkiä! 
MySpeakerin tiimi

Löydä muutoksesta menestyksen mahdollisuudet liiketoiminnalle.

Sami Honkonen
 

Maailma ympärillämme ei pysähdy ja muutosnopeus kiihtyy jatkuvasti. Silti organisaatioidemme perusrakenteet ovat vuosien aikana muuttuneet hämmentävän vähän. Toimintamme perustuu yhä perinteisesti hierarkiaan, budjetointiin sekä resurssitehokkuuden optimointiin.

Tämä on risritiita, jonka parissa puhujamme, yrittäjä Sami Honkonen on tehnyt työtä jo yli vuosikymmenen omien yritystensä, kehitysprojektien, johtamiensa organisaatioiden sekä podcastinsa parissa.

-Riittävän pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaikki organisaatiorakenteet ovat vääriä, ja silti olemme jumiutuneet totuttuihin, ”oikeaksi todettuihin” tapoihin toimia ja tehdä. Miksi organisaatiot muuttuvat niin hitaasti, vaikka juuri muutos ja ketteryys on edellytys tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseen? Haluaisin, että jokainen johtaja pysähtyisi miettimään,  mikä on minimimäärä rakenteita mikä meillä voi olla ilman että kuitenkaan vajoamme kaaokseen? Ja kun tarvitsemme rakenteita välttääksemme kaaoksen, miten voimme toteuttaa ne rakenteet kevyimmällä mahdollisella tavalla? Näillä kahdella kysymyksellä pääsee alkuun muutoskyvykkään organisaation rakentamisessa, Sami kertoo.

Samin puheenvuoroissa keskitytään siihen, miten organisaatio pidetään jatkuvasti muutoskykyisenä. Hän käsittelee konkreettisesti yritysten rakenteita ja erittelee mitkä mahdollistavat jatkuvan kehittämisen ja mitkä taas heikentävät kykyyn reagoida liiketoimintaan vaikuttaviin muutoksiin. Samin mukaansatempaavissa, omia kokemuksia sisältävissä puheissa korostuu jatkuvan oppimisen tärkeys, olemassa olevan datan hyödyntäminen päätöksenteossa sekä kasvuun panostaminen kokeilujen avulla.

Lue lisää Samista! 

Tunnetaidot ovat työelämän uusi musta – ja tunteiden johtaminen onkin tulevaisuuden välttämätön metataito.

Camilla Tuominen banneri
 

Tunteiden johtaminen organisaatiossa vaikuttaa suoraan tiimien psykologisen turvallisuuden takaamiseen ja sitä kautta koko organisaation muutoskyvykkyyteen.

Suosittu tunnekouluttaja, inspiroiva puhuja, kuvittaja Camilla Tuominen auttaa yleisöjään ymmärtämään ja johtamaan tunteita paremmin – ja tätä kautta rakentamaan hyvinvoivia, kestävästi menestyviä työyhteisöjä.

– Urani alussa tunteita pidettiin vaaleanpunaisena höttönä. Näiden vuosien aikana on käyty läpi kolme todella isoa muutosta tunteisiin suhtautumisen ja niiden merkityksen ymmärtämisen kannalta. Ensin huomattiin, että jos ei tunteitaan osaa johtaa, menettää järjen. Seuraavaksi mietittiin, mitä jää ihmiselle, kun tekoäly korvaa työtehtäviä? Vastauksena on selkeästi tunteet ja niihin liittyvät taidot. Varsinkin nyt etätyöaikana ruutujen äärellä on havahduttu siihen, mitä elämästämme ja työstämme tulee, jos emme osaa tunnistaa tai ilmaista tunteita ja tarpeitamme? Ei mitään.

Lue lisää Camillasta!

Kun ainut pysyvä asia on muutos, on jokainen johtaja muutosjohtaja.

Jarkko Nordlund bannerikuva
 

Muutosjohtajan tärkeimmät ominaisuudet ovat vahva johtajuus, energia ja empatia. Näiden avulla pidetään tavoite selkeänä, ilmapiiri innostuneena ja luodaan ympäristö, jossa vuorovaikutus kukoistaa. Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan jokaista tiimin jäsentä ja innostusta koko organisaation tasolla.

Kokenut muutosjohtaja Jarkko Nordlund syventyy puheenvuoroissaan muutoksen läpiviemiseen sekä innostavaan johtamiseen. Hän jakaa kokemustensa kautta opitut muutosjohtajan parhaat käytännöt tiimien innostamiseen, osallistamiseen ja merkityksellisyyden luomiseen.

– Vaikka voimakas muutostila edellyttää johtajalta selkeää, systemaattista ja vahvaa johtajuutta, korostuu muutoksen johtamisessa aito empaattisuus. Yritykset rakentuvat yksilöistä ja jokainen persoona reagoi aina omalla henkilökohtaisella tavallaan muutoksen haasteisiin sekä mahdollisuuksiin. Epävarmuus, riittämättömyys, erilaiset pelot sekä muut negatiiviset tunteet korostuvat muutoksessa ja tämä on aivan normaalia. Samalla on myös normaalia, että johtaja etääntyy omine kiireineen muusta organisaatiosta.

Johtajan tuleekin muutoksessa viettää selkeästi normaalia enemmän aikaa henkilökunnan parissa, osana omaa tiimiään. Johtajan tulee innostaa yksilöitä, rauhoittaa turvallisuuteen kuuntelemalla sekä kommunikoida jatkuvasti, avoimesti ja henkilökohtaisen empaattisesti. Pienetkin teot ovat tärkeitä muutoksen mahdollistamiseksi. Onnistunut muutos tehdään aina yhdessä.

Lue lisää Jarkosta!
Kuuntele Jarkko Nordlundin & Mika Sutisen podcast ”Johtaminen muutoksessa”.

Kyky kuunnella ja olla läsnä nostaa tiimin osaamisen ja potentiaalin keskiöön.

Nanna Bhose banneri
 

Kyky pysähtyä itsensä äärelle ja luoda rakentavaa vuorovaikutusta ovat muutoskyvykkyyden ja hyvinvoivien työyhteisöjen tärkeitä rakennuspalikoita. Menestynyt ammattijohtaja ja yrittäjä Nanna Bhose puhuu yleisöille kuuntelemisen ja yksilön johtamisen merkityksestä. Hän pohjaa luentonsa niin musiikki- kuin mainosmaailmankin oppeihinsa sekä eri kulttuureissa toimimisen kautta opittuihin tapoihin johtaa.

Nannan puheissa korostuvat omasta hyvinvoinnista huolen pitäminen, rohkeus löytää itselle paras tapa toimia työelämässä, sekä aito kyky olla läsnä. Nanna tunnetaan urastaan suomalaisessa musiikkimaailmassa sekä myöhemmin tekemisistään kansainvälisessä viestintä- ja mainosteollisuudessa. Nannan polku menestyneeksi johtajaksi, kirjailijaksi, kansainvälisen vaateyrityksen perustajaksi ei ole ollut itsestäänselvä.

– Siirrä itsesi sivuun johtajana ja pysähdy kuuntelemaan. Anna toiselle mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Näin koko yhteisön osaaminen ja potentiaali nousee keskiöön.  Tämä kuuntelemisen tila ruokkii työyhteisöjä. Aidosta kohtaamisesta ja kuulluksi sekä arvostetuksi tulemisesta syttyy valtava himo tehdä töitä eri tavalla, rohkeasti.

Lue lisää Nannasta!

Resilienssin merkitys korostuu poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa. 

Mielen suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori Harri Gustafsberg on erikoistunut suorituskyvyn nostamiseen yksilö- ja organisaatiotasolla tiimityön ja johtamisen  kautta. Harri puhuu mielenhallinnasta paineistetuissa tilanteissa, organisaation muutoskyvykkyydestä sekä antaa kuulijalle ajateltavaa että neuvoja siihen, miten kasvattaa omaa mielenvoimaa – ja näin vaikuttaa pysyvästi elämänhallintaan.

– Kun tilanne muuttuu, ihmisen, organisaatioiden ja jopa yhteiskuntien suorituskyky joutuu koetukselle. Ne yksilöt ja organisaatiot jotka ovat pitäneet laadukkaasta valmistautumisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä huolta, operoivat poikkeustilanteissa erittäin todennäköisesti menestyksekkäämmin kuin ne tahot, jotka tätä eivät ole tehneet. Ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä oppiminen nousee keskeisen tärkeäksi arvoksi. Organisaatioiden tulee huolehtia tiimien jatkuvasta mahdollisuudesta oppia ja edesauttaa oppimiskyvyn ja reflektointikyvyn vahvistamista, sekä huolehtia siitä, millaisia vaikutuksia muuttuva ympäristö organisaation toiminnoille aiheuttaa, Harri muistuttaa.

Lue lisää Harrista!

Tutustu Ulrika Björkstamin uuteen puheenvuoroon Resilienssi tulevaisuuden työelämän metataitona” 

Ulrika Björkstam
 

Muutokset ja yllättävät tilanteet koettelevat ihmismieltä ja nostattavat pintaan monenlaisia tunteita. Ennen kaikkea ne haastavat tapaamme katsoa kohti tulevaa. Epävarmuuden keskellä yksi menestymisen ja henkisen hyvinvoinnin edellytyksistä on resilienssi, eli yksilöiden kyky vastaanottaa ja mukautua muutoksiin.

Resilienssi ei ole vain jokin poikkeusyksilöiden ominaisuus, vaan se koostuu useista eri taidoista, jota jokainen meistä voi kehittää ja näin vahvistaa omaa muutoskykyään. Resilienssiä voikin hyvällä syyllä kutsua tulevaisuuden työelämän metataidoksi, josta jokaisen olisi syytä olla kiinnostunut.

Valmentaja Ulrika Björkstam (VTM) on pidetty luennoitsija, kirjailija ja keynote-puhuja, jonka työn keskiössä ovat resilienssi eli muutoskykyisyys, itsen johtamisen taidot sekä parempi työelämä. Ulrika yhdistää valmennuksiinsa myös taustansa tulevaisuuden ennakoinnin parista ja haastaa kuulijansa ajattelemaan, minkälaista tulevaisuutta luomme niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Tämä Ulrikan uusi suosittu puheenvuoro käsittelee resilienssin eri osa-alueita tulevaisuuden työelämän ja sen luomien haasteiden sekä mahdollisuuksien näkökulmasta. Osallistujat saavat puheenvuorosta konkreettisia työkaluja siihen, miten resilienssiä kehittämällä olemme myös muutoskykyisempiä vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja tarpeisiin.

Lue lisää Ulrikan uudesta luennosta!

Nordic Business Ethics Initiative kicked off the autumn with the Nordic Business Ethics Survey 2021 live stream!

Nordic Business Ethics Initiative kicked off the autumn with the Nordic Business Ethics Survey 2021 live stream. Over 500 people registered, and we had a great afternoon together. In case you missed the stream, you can watch the recording here. Don´t forget to download the report!

NBE’s next event is EthicsTalk Live on October 12th. Anna Romberg and Niina Ratsula will talk about the real purpose of ethics & compliance together with Michaela Ahlberg (E&C specialist), Amanda Raad (Co-chair of Ropes & Gray’s award-winning global anti-corruption and international risk practice) and Markus Oksanen (Partner, DLA Piper). The event is virtual from Helsinki at 15-16 eest. More information and registration here.

Haluatko ideoita tulevan tapahtumasi puhujasisältöön? Etsittekö koulutuksia ja valmennuksia tiimienne osaamisen kehittämisen tueksi?

Olemme mielellämme apunasi, kun on aika suunnitella seuraavaa tapahtumaasi. Löydät meiltä huippupuhujien koulutukset ja valmennukset tiimien osaamisen kehittämisen tueksi. Inspiroidaan, innostetaan ja pidetään tiimeistämme – sekä työelämän tärkeimmistä taidoistamme yhdessä huolta!

Ota yhteyttä!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!